Sieć kanalizacyjna


Oczyszczalnia ścieków w Przemęcie

Ścieki dopływające do oczyszczalni doprowadzane są zbiorczym kolektorem tłocznym do przepompowni zlokalizowanej na trasie kanalizacji sanitarnej. Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi odprowadzane są do stacji zlewczej typu STZ 201 zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Zanieczyszczenia są usuwane na sicie, które stanowi wyposażenie stacji. Po usunięciu zanieczyszczeń stałych ścieki ze stacji zlewczej dopływają grawitacyjnie do studni, do której doprowadzane są ścieki z kanalizacji grawitacyjnej. Po zmieszaniu się wszystkie ścieki przetłaczane są do stacji mechanicznego oczyszczania, w której następuje usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz zawiesiny mineralnej. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki dopływają do przepompowni ścieków, skąd są przetłaczane do komory retencyjno-uśredniającej, w której odbywa się będzie proces kondycjonowania ścieków przed wprowadzeniem ich do biologicznego oczyszczania. Komora retencyjno - uśredniająca zblokowana jest z ciągiem technologicznym biologicznej oczyszczalni ścieków typu B-600, w której skład wchodzą:

  • komora defosfatacji,
  • komora denitryfikacji,
  • komora wtórnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego z osadników wtórnych,
  • komora nitryfikacji,
  • osadniki wtórne,
  • komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,
  • zagęszczacz osadu.

Ciąg technologiczny zblokowanej biologicznej oczyszczalni ścieków typu B-600 obejmuje pełne biologiczne oczyszczanie ścieków z równoczesnym usuwaniem związków biogennych, stabilizacją tlenową osadu nadmiernego i przygotowaniem osadu do mechanicznego odwodnienia. Technologia oczyszczania ścieków realizowana jest metodą niskoobciążonego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków węgla, azotu i fosforu na drodze biologicznej w tzw. jednoczesnym procesie osadu czynnego z przemiennymi warunkami niedotleniono - tlenowymi wg zmodyfikowanego systemu Brandenpho. Zastosowana technologia obejmuje pełne biologiczne oczyszczanie ścieków w zakresie związków organicznych i biogennych.

Po procesie kondycjonowania ścieki wprowadzane są do komory defosfatacji – zbiornika niedotlenionego (komory anoksycznej). Do tej komory doprowadzane są ścieki surowe oraz osad czynny recyrkulowany z osadników wtórnych. Mieszanie ścieków surowych w komorze niedotlenionej z osadem czynnym realizowane jest za pomocą mieszadła. W celu usprawnienia procesu biologicznej defosfatacji dodatkowo w układ technologiczny oczyszczalni wprowadzono komorę denitryfikacji wtórnej osadu recyrkulowanego z osadników wtórnych.

Z komory denitryfikacji osadu recyrkulowanego z osadników wtórnych i komory defosfatacji ścieki przepływają do komory denitryfikacji mieszaniny ścieków i osadu czynnego. Jest to komora anoksyczna, w której azotany zredukowane są do azotynów, a następnie do azotu wolnego. Źródłem energii są produkty rozkładu węgla zawarte w ściekach dopływających do oczyszczalni, które nie zostały jeszcze zużyte w procesie defosfatacji. W komorze denitryfikacji następuje również znaczne obniżenie zawartości związków węgla BZT5. Do komory denitryfikacji doprowadzony jest recyrkulat z komory nitryfikacji - tlenowej. Dla utrzymania wymaganego stopnia recyrkulacji wewnętrznej wprowadzono pomiar potencjału redox - stopnia recyrkulacji wewnętrznej. Do pomiaru potencjału redox zastosowano miernik z sondą redox. Wartość stopnia recyrkulacji odczytywana jest na mierniku zainstalowanym w sterowni. Z komory denitryfikacji mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa do komory nitryfikacji, w której realizowany jest proces oczyszczania ścieków w warunkach aerobowych - tlenowych. W komorze nitryfikacji zachodzi proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Równocześnie następuje biochemiczne utlenianie związków organicznych. Do natleniania zawartości komory nitryfikacji zastosowany jest system drobnopęcherzykowego napowietrzania za pośrednictwem dyfuzorów membranowych. Źródłem sprężonego powietrza są dmuchawy rotacyjne, które zamontowane są w stacji dmuchaw zblokowanej z oczyszczalnią. Sprężone powietrze do komory nitryfikacji dostarczane jest rurociągiem. Do pomiaru zawartości tlenu w komorze nitryfikacji zastosowano miernik poziomu tlenu z sondą tlenową. Z komór komory nitryfikacji mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa do pionowych osadników wtórnych, gdzie na drodze sedymentacji następuje oddzielanie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego, wstępne zagęszczanie osadu czynnego przed jego recyrkulacją do komory wtórnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego. Recyrkulacja osadu z osadników wtórnych oraz odprowadzanie osadu nadmiernego odbywa się za pomocą pomp zatapialnych. Z osadników wtórnych ścieki oczyszczone odprowadzane są grawitacyjnie do Obrzańskiego Kanału Południowego. Powstający w procesie oczyszczania ścieków osad nadmierny jest okresowo odprowadzany do komory stabilizacji tlenowej, w której następuje wstępne zagęszczanie oraz częściowa stabilizacja osadu. Następnie osad odprowadzany jest do zagęszczacza grawitacyjnego, gdzie następuje odprowadzenie cieczy nadosadowej. Zbiornik zagęszczacza pełni jednocześnie rolę zbiornika magazynowego osadu dla stacji mechanicznego odwadniania. Po procesie zagęszczania grawitacyjnego osad trafia do stacji odwadniania i higienizacji osadu, gdzie odwadniany jest mechanicznie na prasie taśmowej CompRot, a następnie poddawany higienizacji wapnem.


Oczyszczalnia ścieków w Wieleniu

Część biologiczną oczyszczalni stanowi jeden ciąg technologiczny składający się z „BIOBLOKU MU-100” oraz trzykomorowej oczyszczalni „ Bioblok MUT-300”.

Biloblok MU-100 to komora 6m x 6m x 3,3 m z wbudowana kratą łukową – rzadka w której zachodzi proces denitryfikacji przy mieszaniu mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym TR 315.33-6/8.

Proces nitryfikacji prowadzony jest w trzech przepływowych komorach Biobloku MUT-300 z napowietrzaniem drobno pęcherzykowym z recyrkulacją wewnętrzną ścieków. Recyrkulacja wewnętrzna z trzeciej komory do komory denitryfikacji odbywa się za pomocą pompy 100PZM 4.0/K1P-6 produkcji Meprozet Brzeg.

Ścieki z trzeciej komory nitryfikacji kierowane są do osadników wtórnych poprzez czteroczęściowe koryto odprowadzające z przelewem pilastym, odrębnymi rurociągami z każdej części koryta do osobnego osadnika w celu uzyskania równomiernego obciążenia osadników.

Recyrkulacja zewnętrzna osadów z osadników wtórnych odbywa się systemem pompowym z każdego osadnika do istniejącego rurociągu zbiorczego doprowadzonego do komory denitryfikacji.

Osad nadmierny odprowadzany jest do magazynu osadu zlokalizowanego w drugim, wyłączonym z eksploatacji, ciągu technologicznym, a następnie jest przewożony samochodem asenizacyjnym na instalację mechanicznego odwodnienia osadu na oczyszczalni w Przemęcie.