Sieć wodociągowa


Hydrofornia Nowa Wieś

Ujęcie w miejscowości Nowa Wieś o wydajności 207 m3/dobę, składające się z 2 studni głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 1 zbiornika wyrównawczego (1 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Nowa Wieś, Perkowo, Solec, Solec Nowy, Przemęt - Zaborowo.

Technologia:

Woda czerpana ze studni za pomocą pomp głębinowych jest tłoczona rurociągami do zbiornika wody o pojemności 100 m3, skąd za pomocą zestawu hydroforowego tłoczona jest do zewnętrznej sieci wodociągowej, zaopatrując w wodę mieszkańców.

Zestaw hydroforowy wyposażony jest w pięć pomp pionowych z silnikami o mocy 2,2 kW produkcji Grundfos. Pompy wyposażone są w system sterowania. Każda z pomp wyposażona jest w armaturę odcinającą i zwrotną (zawory zwrotne, kulowe).

System sterowania jest to kompletny układ pozwalający na płynną i bezobsługową pracę zestawu hydroforowego. W budynku technicznym na terenie ujęcia wody znajduje się chlorator typu C-52, 0,37 kW. Chlorator C-52 służy do dezynfekcji wody chloranem sodu NaOCl. Do gromadzenia wody zastosowano zbiornik do wody, wykonany ze stali o pojemności 100 m3.

 


Hydrofornia Wieleń

Ujęcie w miejscowości Wieleń o wydajności 2016 m3/dobę składające się z 2 studni głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 2 zbiornikami retencyjnymi (2 x 250 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Wieleń, Kaszczor, Osłonin.

Technologia:

W związku z dobra jakością ujmowanej wody nie zachodzi konieczność jej uzdatniania w związku z tym zakres urządzeń stacji ograniczono do urządzeń ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody.

Woda czerpana ze studni za pomocą pomp głębinowych jest tłoczona rurociągami do dwóch zbiorników o łącznej pojemności 500 m3, skąd za pomocą zestawu pompowego IIo składającego się z czterech pomp pionowych tłoczona jest do zewnętrznej sieci wodociągowej, zaopatrując w wodę mieszkańców.

Zestaw pompowy wyposażony jest w cztery pompy pionowych z silnikami o mocy 11 kW produkcji LFP o łącznej wydajności 160 m3/h. Pompy wyposażone są w system sterowania. Każda z pomp wyposażona jest w armaturę odcinającą i zwrotną (zawory zwrotne, kulowe).

System sterowania jest to kompletny układ pozwalający na płynną i bezobsługową pracę zestawu hydroforowego. W budynku administracyjno - technicznym na terenie ujęcia wody znajduje się zestaw do dozowania podchlorynu sodowego produkcji Grundfos o wydajności 5dm3/h.

 


SUW Mochy

Ujęcie w miejscowości Mochy o wydajności 241 m3/dobę składające się z 3 studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody (pow. 185,4 m2) z pełnym wyposażeniem i 2 zbiornikami wyrównawczymi (2 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowości Mochy.

Technologia:

Woda surowa ze studni ujmowana jest za pomocą pomp głębinowych i tłoczona do zbiorników wody surowej. W budynku stacji wodociągowej, znajdującym się na terenie SUW zainstalowane są urządzenia do uzdatniania wody. Uzdatnianie wody surowej odbywa się w procesie napowietrzania i filtracji ciśnieniowej. Po napowietrzeniu woda wpływa na filtry ciśnieniowe, gdzie następuje proces filtracji, podczas którego zostają wytrącone związki żelaza i manganu. Po filtrach woda przepływa do zbiorników hydroforowych, które pracują w zakresie ciśnienia 4,0 ÷ 5,5 atm. Uzbrojenie hydroforów jest następujące: wodowskazy, manometry z kurkami manometrycznymi, zasuwy kołnierzowe, zawór spustowy i zawór bezpieczeństwa Woda z hydroforu dostarczana jest do sieci wodociągowej. Do ewentualnego uzdatniania wody pod względem bakteriologicznym przeznaczony jest chlorator typ C-53 prod. PoWoGaz. Uzdatnianie wody w tym zakresie odbywa się podchlorynem sodu.

 


SUW Poświętno

Ujęcie w miejscowości Poświętno o wydajności 408 m3/dobę, składające się z 3 studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody (pow. 246,5 m2) z pełnym wyposażeniem i 2 zbiorników wyrównawczych (2 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Poświętno, Popowo Stare, Biskupice, Barchlin, Bucz, Bucz Nowy, Sokołowice.

Technologia:

Na ujęciu w Poświętnie woda surowa czerpana ze studni za pomocą pomp głębinowych jest tłoczona rurociągami do stacji uzdatniania wody, znajdującej się ok. 180 m w kierunku południowym od ujęcia wody. W budynku stacji wodociągowej zainstalowane są urządzenia do uzdatniania wody. Uzdatnianie wody odbywa się w procesie napowietrzania i filtracji na filtrach otwartych. Uzdatniona woda tłoczona jest do zbiornika retencyjnego, skąd przez pompownię II o podawana jest do sieci zewnętrznej wodociągu. Woda surowa przed procesem uzdatniania jest napowietrzana. Do napowietrzania zainstalowano strumienicę oraz pompę typu 32 WR 60.

Uzdatnianie wody odbywa się w procesie filtracji na filtrach otwartych. Do filtracji wody zastosowane są 2 dwukomorowe filtry otwarte żelbetowe, monolityczne o łącznej powierzchni filtracyjnej 12 m2 i objętości złoża filtracyjnego 24 m3. Na dnie każdej komory zainstalowana jest sieć dysz wielkogabatyrowych składająca się z kolektora zbiorowego i 12 dysz. Zastosowany w filtrach drenaż w postaci dysz wielkogabarytowych, umożliwi stosowanie wymuszonego przepływu wody przez złoże. Prędkość filtracji przy poborze wody z ujęcia wynosi Q = 35,0 m3/h.

Przy zastosowaniu przepływu wody przez filtr regulację poziomu wody w filtrach spełniają zawory pływakowe, które dławią odpływ wody z filtrów, w zależności od poziomu w filtrach, nie zezwalając na przelew do rynny odbioru popłuczyn i odkryciu złoża. Każdy filtr jest wyposażony w pompę filtra 80 PJM 160, 1,1 kW, zapewniającą odpowiednią wydajność niezależnie od oporu złoża oraz podanie wody przefiltrowanej do zbiornika retencyjnego.

Filtry wypełnione są złożem kwarcowym o następującej granulacji:

  • złoże podtrzymujące - żwir kwarcowy o granulacji 3-5 mm i grubości warstwy 20 cm,
  • złoże pośrednie żwir o granulacji 1,2-3 mm i grubości warstwy 20 cm,
  • złoże filtracyjne czynne żwir o frakcji 0,8-1,2 mm i grubości warstwy 160 cm.

Woda uzdatniona kierowana jest kolektorem sieci dysz za pomocą pomp 80 PJM 160 do zbiornika retencyjnego. Dla usunięcia zatrzymywanych na filtrach zanieczyszczeń prowadzony jest okresowo proces płukania złóż filtracyjnych. Płukanie złóż filtracyjnych odbywa się wodą uzdatnioną. Wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów kierowane są do osadnika popłuczyn. Do udrożnienia skumulowanego złoża filtracyjnego służy powietrze wytworzone przez zainstalowaną na stacji uzdatniania dmuchawę typu DR 100 5,5 kW. Na stacji uzdatnia wody zainstalowano zestaw hydroforowy typu ZHWR 50.40.3. Pompy II stopnia podają wodę ze zbiornika retencyjnego kolektorem o średnicy φ 150 mm do sieci wodociągowej. Zestaw hydroforowy zapewnia utrzymanie wymaganego stałego ciśnienia w sieci wodociągowej. Zestaw wyposażony jest w przetwornicę częstotliwości z załączonym sterownikiem. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w sieci niezależnie od natężenia przepływu.

W budynku stacji uzdatniania wody znajduje żelbetowy zbiornik retencyjny o objętości użytkowej równej 80 m3.Do ewentualnego uzdatniania wody pod względem bakteriologicznym przeznaczony jest chlorator typu C-52, 0,37 kW. Chlorator C-52 służy do dezynfekcji wody chloranem sodu NaOCl.

 

 


SUW Sączkowo

Ujęcie Sączkowo o wydajności 770 m3/dobę, składające się z 3 studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody w Sączkowie (pow. zabudowy 359,4 m2) z pełnym wyposażeniem i 3 zbiornikami wyrównawczymi (3 x 150 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Sączkowo, Przemęt, Kluczewo, Błotnica, Olejnica, Górsko, Radomierz, Starkowo, Siekowo, Siekówko i Borek;

Technologia:

Woda surowa ze studni ujmowana jest za pomocą pomp głębinowych i tłoczona do zbiorników wody surowej. W budynku stacji wodociągowej, znajdującym się na terenie SUW zainstalowane są urządzenia do uzdatniania wody. Uzdatnianie wody surowej odbywa się w procesie napowietrzania i filtracji ciśnieniowej. Po napowietrzeniu woda wpływa na filtry ciśnieniowe, gdzie następuje proces filtracji, podczas którego zostają wytrącone związki żelaza i manganu. Po filtrach woda przepływa do zbiorników hydroforowych, które pracują w zakresie ciśnienia 4,0 ÷ 5,5 atm. Uzbrojenie hydroforów jest następujące: wodowskazy, manometry z kurkami manometrycznymi, zasuwy kołnierzowe, zawór spustowy i zawór bezpieczeństwa Woda z hydroforu dostarczana jest do sieci wodociągowej. Do ewentualnego uzdatniania wody pod względem bakteriologicznym przeznaczony jest chlorator typ C-53 prod. PoWoGaz. Uzdatnianie wody w tym zakresie odbywa się podchlorynem sodu.